#htmlcaption2 #htmlcaption3

Poslednje objave

Nacionalno studentsko takmičenje

Nacionalno studentsko takmičenje

Vladan Galebovic Sep 17, 2017 Uncategories 0Komentari

Национално студентско такмичење

Национално студентско такмичење ће бити одржано у четвртак, 3. децембра од 13.00 часова. Аутор победничког рада ће представљати свој факултет, Друштво за КГХ и Републику Србију на следећем РЕХВА-ином студентском такмичењу.

Правила националног студентског такмичења у организацији Друштва за КГХ

1. У циљу промоције струке КГХ међу студентима технике и подршке младим инжењерима у развоју и напредовању у струци КГХ, Друштво за КГХ, при СМЕИТС-у, сваке године организује Национално студентско такмичење током Међународног конгреса о КГХ.

2. Победник националног студентског такмичења има част да представља Републику Србију, Друштво за КГХ и свој факултет, на наредном годишњем студентском такмичењу Европске Федерације друштава за КГХ – РЕХВА, уз поштовање правила и рокова РЕХВА-иног студентског такмичења. Уколико је првопласирани спречен да учествује, мења га другопласирани.

3. Радове за такмичење могу да пријаве студенти основних академских студија и мастер студија са факултета универзитета у Србији, на којима се изучавају дисциплине повезане са тематским областима конгреса о КГХ, заједно са својим менторима.

4. Позив за пријаву студенских радова за такмичење објављује се у Првој информацији и позиву за пријаву радова за конгрес. Истовремено, позив се упућује и факултетима (катедрама и департманима) на којима се изучавају дисциплине повезане са тематским областима Конгреса о КГХ.

5. Такмичарски рад је рад једног или два студента.

6. Такмичарски рад треба да је заснован на одобреном или одбрањеном завршном раду основних академских студија или мастер раду на мастер студијама. Испуњеност тих услова потврђује ментор такмичарског рада приликом пријаве рада.

7. Наслов и садржај такмичарског рада су потпуно слободни, у оквиру тематских области.

8. Такмичарски рад се предаје у 5 (пет) примерака на енглеском језику у стандардном формату рада за Конгрес и може да има највише шест страница. Уз име аутора обавезно се наводи и име ментора. Такмичарски рад доставља се координатору такмичења најкасније 20 дана пре такмичења.

9. Са једног факултета могу да се пријаве највише два такмичарска рада.

10. Студенти на самом такмичењу излажу постер презентацију рада формата А1 (вертикално оријентисаном), усмену презентацију рада у трајању до 15 минута (PPT slides, video clips...) и одговарају на питања чланова жирија. Презентације и одговори студената треба да буду на енглеском језику. Редослед излагања одређује се жребањем непосредно пре почетка такмичења.

11. Такмичарски радови не морају бити у Зборнику радова Конгреса и могу да се изложе и на другим скуповима.

12. Такмичењем руководи координатор такмичења. Координатор се бира из редова активних универзитетских наставника, на период од три године. Координатор је члан жирија по функцији. Председник Организационог одбора и координатор непосредно организују такмичење и старају се о његовој регуларности.

13. Студенти наступају пред Жиријем такмичења. Жири има 5 (пет) чланова из редова наставника универзитета из Републике Србије. Са једног факултета може бити само један члан жирија. Ментори такмичарских радова не могу бити чланови жирија. Председника и чланове жирија именује Организациони одбор.

14. Одлука жирија доноси се сагласно следећима критеријумима:

  • релевантност теме и циљ рада, највише 15 бодова
  • техничка изводљивост теме, највише 15 бодова
  • коришћене методе у раду, највише 15 бодова
  • добијени резултати и анализа, највише 15 бодова
  • иновативни карактер рада, највише 15 бодова
  • квалитет презентације и знање енглеског језика (усмена презентација и одговори на постављена питања), највише 15 бодова
  • садржај и графички дизајн постера, највише 10 бодова

Сваки члан жирија самостално оцењује радове и председнику жирија доставља потписану бодовну листу. Председник жирија сабира укупни број бодова за сваког кандидата и формира предлог ранг листе. Жири у пуном саставу доноси коначну одлуку и проглашава најбољи рад на такмичењу.

15. Резултати такмичења саопштавају се свим учесницима одмах по завршетку рада жирија. Сви студенти, учесници такмичења, и њихови факултети добијају Сертификат о учешћу на националном такмичењу.

16. Трошкови пута и боравка на годишњем REHVA-ином студентском такмичењу, за победника, обезбеђују се кроз учешће заинтересованог спонзора Конгреса или из средстава СМЕИТС-а.

17. Победник такмичења представља се у програму свечане вечере конгреса, заједно са спонзором.