#htmlcaption2 #htmlcaption3

Recent Posts

Izdavaštvo

Izdavaštvo

Vladan Galebovic Sep 17, 2017 Uncategories 0 Comments

Publikacije na ovom sajtu zavređuju posebnu pažnju po značaju disciplina kojima su posvećene, po nespornom autoritetu njiho¬vih autora i po originalnosti tretmana materije. Tu su stručne monografije, praktični vodiči i priručnici, korisne zbirke pro¬pisa, džepne verzije obimnih dela ili disciplina, ili višejezič¬ni rečnik. Autori su u velikoj većini domaći autoriteti u određe¬nim oblastima. Tiraži knjiga su u proseku 800 primeraka, a ima više naslova u ponovljenom izdanju, ili priručnika štampanih u 3.500 primeraka.

Već od pojave više naslova u jednoj godini – a to je bila 1972, redov¬no se štampaju godišnji katalozi knjiga i časopisa. Te brošure su štampane u velikim tiražima, slate su članovima poštom i delje¬ne na skupovima. Plasiranje kataloga je značajno doprinelo upoz¬navanju stručne javnosti sa publicističkom delatnošću organiza¬cije. Ta praksa traje od 1972. i nije promenjena ni posle otvaranja veb sajtova koji takođe prate svaki izdavački potez u SMEITS u.

Otkako je 1967. štampana prva knjiga namenjena članstvu i tržiš¬tu, uveden je popust od kada knjigu kupuju članovi Društva od¬nosno Saveza i studenti. Taj popust je na snazi i da¬nas.