.

Scroll mouse to zoom in or zoom out

Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju, hlađenju i klimatizaciji

RSD800.00
Tax included

Rodoljub Vučetić

Quantity

Cilj uravnoteženja cevne mreže je da se na osnovu projektnog rešenja i izvedene instalacije, protok u svim strujnim krugovima podesi na projektovanu vrednost. Problem uravnoteženja cevnih mreža javlja se obično na završenim instalacijama i postrojenjima, kada je izvođač primoran da uravnotežava strujne krugove na gotovoj instalaciji, bez velikih mogućnosti da menja projektno rešenje, ili da nadgrađuje instalaciju. Stoga je rešenje problema pre svega u tome da se projektant upozna sa problematikom uravnoteženja cevne mreže, da bi mogao ispravno projektovati i predvideti mogućnost uravnoteženja odgovarajućim sredstvima.

U priručniku je detaljno obrađeno ponašanje radijatora, ventilator-konvektora, grejača i hladnjaka u klimatizacionim i ventilacionim komorama, kao i energetskih izvora (kotlova, rashladnih mašina, razmenjivača toplote), kada oni rade u neuravnoteženoj instalaciji.

Uticaj neuravnotežene cevne mreže na regulacione organe, odnosno regulacione ventile, takođe je objašnjen, sa odgovarajućim primerima. Metode koje se koriste za uravnoteženje cevne mreže i o kojima se mora voditi računa pri projektovanju, u priručniku su opširno izložene, kao i postupak uravnoteženja i način merenja i naknadnog podešavanja. Posebna pažnja je poklonjena elementima za uravnoteženje cevne mreže i instrumentima koji se najčešće koriste. Na kraju priručnika nalaze se napomene i saveti, vezani za korišćenje instalacija i njihovih elemenata.

Priručnik je pisan prvenstveno za projektante i izvođače, ali je, s obzirom na temeljan pristup ovoj izvanredno važnoj materiji, vredno štivo i za ostale inženjere i tehničare koji rade na grejanju, ventilaciji i klimatizaciji.

#htmlcaption2 #htmlcaption3