.

Za uvećanje ili smanjenje slike, točkić miša pomerajte gore odnosno dole

Vodič kroz standarde i propise o grejanju, hlađenju i klimatizaciji

600,00 RSD
Porez je uključen

Dragana i Stevan Šamšalović

Količina

Ovaj vodič je pisan pre svega za inženjere – projektante i izvođače, kojima su dovoljne polazne osnove standarda i propisa iz struke KGH. On ne donosi reprint standarda i propisa, već sadrži pregled njihovih polaznih osnova i suštine neophodne za prilaz projektovanju i izvođenju. Samo u slučajevima nekih nejasnoća treba potražiti izvorni materijal.

Oznaka standarda je ona koja još uvek važi – JUS. Pretpostavka je da kada bude došlo do izmene, da će to biti samo promena slovne oznake državne pripadnosti. „Tehnički uslovi za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije“, koje je izdalo JKP „Beogradske elektrane“ i „Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom“, koju je donela Skupština grada Beograda, nisu obavezujući za ostale delove Srbije, ali su se u ovoj knjizi našli kao koristan materijal za projektante grejnih sistema.

Standardi i propisi koji tretiraju problematiku zaštite od požara nisu obrađivani u ovom vodiču, već se čitalac samo upućuje na njih.

S obzirom da se u zakonima, pravilnicima, propisima i standardima stalno nailazi na sintagmu tehnička dokumentacija, reći ćemo nešto više o tom važnom pojmu. Tehnička dokumentacija, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji, jeste skup projekata koji se izrađuju radi utvrđivanja koncepcije objekta, razrade uslova i načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta. Objekat je građevina koja predstavlja fizičku, tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom, odnosno to je sama instalacija, postrojenje i oprema koja se u objekat ugrađuje ili samostalno izvodi.

Izgradnja objekta vrši se na osnovu odobrenja za izgradnju, prema tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekta. Tehničku dokumentaciju sačinjavaju generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat i projekat izvedenog stanja. Tehničku dokumentaciju za izgradnju objekata može da izrađuje preduzeće, ili drugo pravno lice, koji su upisani u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. Odgovorni projektant može da bude lice sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera, sa položenim stručnim ispitom i licencom za projektovanje.

Generalni projekat, kojim se utvrđuju koncepcija i tehničke, tehnološke i ekonomske karakteristike objekta, predstavlja osnovu za donošenje odluke o investiciji. Idejni projekat je projekat kojim se određuju: namena, položaj, oblik, kapacitet i tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike objekta, organizacioni elementi objekta i izgled objekta. Odobrenje za izgradnju se izdaje na osnovu idejnog projekta. Idejni projekat sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, opštu dokumentaciju (registraciju privrednog subjekta koji izrađuje dokumentaciju, rešenje o imenovanju odgovornog projektanta, licencu odgovornog projektanta, izjave 5odgovornog projektanta, spisak korišćenih propisa, pravilnika i standarda, akt o urbanističkim uslovima, energetske uslove distributera toplotnog izvora i sl.), projektni zadatak, tehnički opis, planiranu investicionu vrednost objekta i grafičku dokumentaciju koja određuje objekat u prostoru (situacija, raspored opreme, karakteristične preseke, funkcionalnu šemu i sl.). Crteži prikazuju karakteristične elemente i osobine objekta. Izgradnja pomoćnih objekata i izvođenje radova na investicionom održavanju objekta vrše se na osnovu idejnog projekta. Glavni projekat je projekat kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za gradnju objekta, investiciona vrednost objekta i uslovi održavanja objekta. Glavni projekat se izrađuje za potrebe izgradnje objekata u skladu sa odobrenjem za izgradnju. Adaptacija i sanacija objekta vrše se na osnovu glavnog projekta. Glavni mašinski projekat sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, opštu dokumentaciju (registraciju privrednog subjekta koji izrađuje dokumentaciju, rešenje o imenovanju odgovornog projektanta, licencu odgovornog projektanta, izjave odgovornog projektanta, spisak korišćenih propisa, pravilnika i standarda, akt o urbanističkim uslovima, energetske uslove distributera toplotnog izvora i sl.), projektni zadatak, tehnički opis, opšte i tehničke uslove, proračune, prilog o primenjenim merama zaštite na radu, po potrebi prilog o zaštiti od požara, po potrebi prilog o zaštiti životne sredine, predmer i predračun i grafičku dokumentaciju.

Tehnički list

ISBN
978-86-505-32-8
Autor(i)
S. Šamšalović i D. Šamšalović
Format
B5
#htmlcaption2 #htmlcaption3