.

Za uvećanje ili smanjenje slike, točkić miša pomerajte gore odnosno dole

Vlažan vazduh – termodinamičke osobine i primena

550,00 RSD
Porez je uključen

Dimitrije Voronjec i Đorđe Kozić

Količina

Smeše u kojima je jedna komponenta u gasovitom stanju, a druga u parnom, su smeše gasova i para. Tipičan primer takve smeše je vlažan vazduh. U dosadašnjim razmatranjima, vlažan vazduh se tretirao kao parogasovita smeša, koja je u gasovitom stanju, sa značajnom osobinom da se, u zavisnosti od temperature, jedna od komponenti može kondenzovati Takva komponenta se naziva para (vodena para), a druga nekondenzujuća komponenta gas (suvi vazduh). Međutim, u prirodi ne postoje praktično suvi gasovi, pa je pitanje da li zbog te osobine, a i osobine sušenja vlažnog vazduha, koristiti termin – suvi vazduh. Stvarno, i taj suvi gas (suvi vazduh), može biti ovlažen u vidu sitnih kapi magle, koja potiče od međusobne hemijske interakcije slobodnih atoma komponenata suvog atmosferskog vazduha.

Zato se u ovom tekstu uvodi pojam čistog vazduha – vazduha očišćenog od vode i vodene pare, koji po sebi nije jedinstvena materija, ali u ovom slučaju i u drugim sličnim slučajevima, odnos sastojaka čistog vazduha (O2, N2 i drugih) se ne menja, pa tako čist vazduh možemo smatrati jednom komponentom, a vodenu paru i vodu drugom [5]. Komponente vlažnog vazduha (čisti vazduh i vodena para) će se u ovoj knjizi smatrati idealnim gasovima.

Prema dijagramu na sl. 1.2 u [5] u ovom priručniku su brojne predodređene prema činjenici da su vrednosti parcijalnog pritiska vodene pare na uniji zasićenja zadržane nepromenjenim za razmatrani opseg apsolutnih pritisaka vlažnog vazduha i uzete iz tabele za vodenu paru iz [2] i [4].

Priručnik je priređen sa ciljem da se prikažu termodinamičke osobine vlažnog komprimovanog vazduha na pritiscima od 1 do 10 bar i temperaturama od –2 °C do 9 °C, koje bi korisno poslužile u inženjerskoj praksi, pri radu sa vlažnim komprimovanim vazduhom. Uz to, većina dijagrama u knjizi može korisno poslužiti istraživačima u njihovom radu sa vlažnim komprimovanim vazduhom.

U priručniku se ne zalazi u dublje zaključivanje vezano za dobijene funkcionale zavisnosti, niti se pristupa detaljnim termodinamičkim analizama. A sve dobronamerne primedbe i sugestije koje se odnose na tekst, autor će rado prihvatiti i uneti u eventualno drugo izdanje.

#htmlcaption2 #htmlcaption3